Ny utlysning – Forska om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse

Ny utlysning – Forska om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse

Välkommen att söka stöd för projekt som kan bidra med kunskap och kompetens kring energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse av alla typer och åldrar, över hela dess livscykel. Den här utlysningen inom programmet Spara och bevara – energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse, omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 8 mars 2022.

Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden.

I den här utlysningen välkomnar vi ansökningar inom programmets samtliga forskningsområden. Forskningsområdena beskrivs utförligare i programbeskrivningen.

Ansökningar ska avse tvärvetenskapliga projekt kring möjligheterna att uppnå effektiv energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse med hänsyn till bevarande- och utvecklingsaspekter.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etc.) samverkar ses som positivt, liksom projekt som inriktar sig på synteser och sammanställningar av kunskapsläget inom forskningsområdet som helhet, inklusive resultat från tidigare programetapper av Spara och bevara-programmet.

I utlysningen välkomnar vi särskilt även projektförslag som adresserar följande delområden:

  1. Sakkunnig dokumentation, analys och kvalitetssäkring av goda exempel kring hur en kulturhistorisk byggnad eller bebyggelse har renoverats för att uppnå hög energieffektivitet och hållbarhet med samtidig hänsyn till kulturhistoriska värden. Dokumentationen bör innehålla information om byggnaden och dess konstruktion, kulturhistorisk värdering, byggmaterialspecifikationer, energieffektivitet och komfort samt beskrivningar av renoveringslösningarna.
  2. Studier där exempelvis regionala och lokala aktörer kan utveckla och genomföra projekt med koppling till EU-kommissionens initiativ New European Bauhaus. Studierna bör utgå från New European Bauhaus-initiativets inriktningar om estetik, delaktighet, hållbarhet samt återanvändning och platsers betydelse. New European Bauhaus
  3. Integrerad databasutveckling som kan bidra till att identifiera mönster för energieffektiviseringspotential i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, att med hjälp av potentialen i stora databaser med fastighetsdata, och stöd av tvärvetenskaplig analys och exempelvis datavetenskap, möjliggöra bättre beslutsfattande, strategisk planering och hållbarhet.
  4. Ödehusrörelsen, fritidshus och visstidsbosättning: ny kunskap om bland annat användning, energianvändning, och möjliga framtida problem kopplat till energianvändning och hållbarhet i kombination med bevarande av kulturhistoriska värden.
  5. Energieffektivitet hos fönster i kulturhistorisk bebyggelse, exempelvis rörande juridiska aspekter, översikt av olika tekniska lösningar, det internationella forskningsläget, marknadsläget, fastighetsägares perspektiv, affärsmodeller, energibesparingspotentialer, livscykelanalyser och livscykelkostnadsanalyser samt bevarandevärden av olika alternativa åtgärder ur ett CO2-perspektiv.
  6. Lösningar för energieffektiv förnybar elproduktion (exempelvis byggnadsanknutna solceller) som tillgodoser varsam hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, exteriörer och miljöer.
  7. Lösningar för att säkerställa rätt luftmängd till rätt plats vid rätt tidpunkt i kulturhistoriska byggnader. Likaså hur man med styr- och reglerteknik kan minimera värmebehovet, och hur sådan teknik kan göras användarvänlig.

 

Här kan du läsa mer om utlysningen

Här kan du läsa om forskningsprogrammet

 

 

 

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *