Home » Luftomsättning i kulturhistoriska byggnader med självdrags- och hybridsystem

Luftomsättning i kulturhistoriska byggnader med självdrags- och hybridsystem

ventilation
Projektets syfte
Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap om ventilationens funktion i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Denna typ av byggnader kan vara skyddade och då är det svårframkomligt att uppdatera till modern ventilation med värmeåtervinning. För att minska uppvärmningsenergin måste istället luftomsättningen styras så att byggnaden inte ventileras mer än nödvändigt när den inte används men samtidigt tillräckligt när den används.

 

Genomförande
Projektet avser att kartlägga luftomsättningar, innemiljö och upplevd innemiljö i ett antal byggnader ur Statens Fastighetsverks bestånd. Statens Fastighetsverk förvaltar cirka 3000 byggnader och en stor mängd av dess byggnader används för kontorsverksamhet och har självdrags- eller hybridventilation. Mätningarna kommer att omfatta luftomsättningar i olika delar av byggnaderna, innemiljöparametrar såsom inomhustemperatur, CO2-koncentration, VOC och RF samt en enkätundersökning av användarnas upplevelse av inomhusmiljön.

 

Förväntade resultat
Resultaten kommer att utgöra en grund för att utveckla konkreta åtgärdsförslag och genom en generalisering av samtliga resultat från studien kommer riktlinjer och råd ges och ett verktyg utvecklas riktad mot fastighetsägare och förvaltare. Verktyget kan användas både för inventering och kartläggning och för att föreslå genomförbara åtgärder och deras energibesparingspotential beaktande kulturvärden, god innemiljö, fuktsäkerhet och ekonomi.

 

Så kan resultaten komma till användning
Resultaten kommer vara till användning för alla ägare av byggnader med höga kulturvärden och som har självdrags- eller hybridventilation och ge dem råd om förvaltandet för att uppnå rätt luftomsättning. Resultaten jämförs med nuvarande luftomsättningskrav, och utifrån detta analyseras förutsättningar för uppdaterade kravnivåer som skulle kunna ta hänsyn till olika byggnadstyper och verksamheter.

 

Projektägare: Lunds universitet

 

Projektledare: Dennis Johansson, Lunds Tekniska Högskola

 

Övriga projektdeltagare: Hans Bagge, Lunds Tekniska Högskola. Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

 

Kontakt: dennis.johansson@hvac.lth.se

 

Projektinformation som PDF-fil