Hur kan kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser?

Hur kan kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser?

Foto: Renovering av Lokattens trappor. Holger.Ellgaard / CC BY-SA

 

Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 arbetat med ett regeringsuppdrag om hur kulturhistoriska värden integreras och tillvaratas i plan- och byggprocesser. I den nyligen publicerade rapporten samlas kunskap och goda exempel kring detta område. I exemplen på metoder för förvaltning lyfts två projekt fram från forskningsprogrammet Spara och bevaras etapp III;

Riksantikvarieämbetet kommenterar projektet på följande sätt:

Projektet är tvärdisciplinärt och har tagit fram ny värdefull kunskap och underlag för framtida nationella styrmedel samt metoder och handböcker som alla har till syfte att visa hur balansen kan hittas mellan energi-besparing och bevarande av kulturvärden.

Riksantikvarieämbetet kommenterar projektet på följande sätt:

Projektet har ett livscykelperspektiv genom att visa på möjligheten och alternativet att byggnaderna kunde flyttas och bevaras samt återanvändas med en förbättrad energiprestanda och bevarade kulturvärden istället för att rivas.

Hela rapporten går att läsa via följande länk:

http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430320/FULLTEXT01.pdf

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *