Home » Fuktstyrning med hjälp av textilskåp

Fuktstyrning med hjälp av textilskåp

Textilskåp 1
 

Sammanfattning
Syftet med klimatstyrda textilskåp är att till en rimlig energikostnad, skydda och bevara textilier i kyrkor med fuktigt inomhusklimat. I detta fall gäller det medeltida kyrkor på Gotland. Väskinde, Linde, Hablingbo och Gammelgarn kyrka har ingått i studien. Projektet är ett samarbete mellan Tor Broström vid Högskolan på Gotland, Louise Borgö vid Länsmuseet på Gotland samt textilkonsulent Christine Thulin vid företaget lotine.

Bakgrund
Gamla stenkyrkors fuktiga inomhusklimat orsakar ofta skador på inventarierna i dem. Riskfaktorer vad gäller textilier i dessa miljöer är främst mögel- och insektsangrepp. Normalt finns utrymme för förvaring i sakristior eller andra rum i anslutning till kyrkan där separata värmesystem kan installeras och ge ett konstant stabilt klimat, till skillnad från kyrkorummet som ofta lämnas ouppvärmt när det inte nyttjas. Det är i de fall där dessa förvaringsmöjligheter saknas, och inga alternativ finns än att använda utrymme i kyrkorummet för förvaring , som ett klimatskåp gör sig brukligt.

Beskrivning av byggnaden
Textilskåpet ska skapa ett mikroklimat skilt från det omgivande rummet genom att skåpen görs täta och isolerade. Med ett relativt enkla installationer ska önskad relativ luftfuktighet (RF) kunna upprätthållas. Skåpen är konstruerade i trä (invändigt obehandlade), ett fuktbuffrande material som motverkar klimatsvängningar.

Energieffektiviserande åtgärder
Istället för att värma upp hela kyrkan, säkras ett skonsamt bevarandeklimat för textilierna genom att enbart värma skåpen. En temperaturhöjning med cirka 5 °C, jämfört med omgivningen, räcker för att motverka en för hög RF. Värmekällan är en elektrisk golvvärmefolie som placeras i skåpets botten och styrs av en hygrostat.

Resultat och slutsatser
I tre kyrkor har mätningar av temperatur och RF utförts under ett år både inuti och utanför skåpen. Skåpens inneklimat höll en stabil nivå med RF mellan 50%-60%, trots att klimatet utanför under långa perioder låg på ett RF som normalt medför risk för mögelangrepp. Temperaturen var i genomsnitt 5ºC högre än utanför. Energiförbrukningen uppskattas till ca 500 kWh/år. Studien gav lyckade resultat, skåpen uppfyllde förväntningarna och utgör ett enkelt och tillförlitligt system att kontrollera RF och förebygga mögel. Det önskade klimatet uppnås med en mycket lägre energiförbrukning jämfört med konventionella lösningar.

Kontaktinformation
Tor Broström
tor.brostrom@konstvet.uu.se

Textilskåp 2