Gå en heldagskurs på temat varsam energieffektivisering

Gå en heldagskurs på temat varsam energieffektivisering

Heldagskurs: Energieffektivisering genom varsam ombyggnad

Byggherrarna, Energi- & Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en kurs kring vikten av att väga in varsamhetsaspekter och bevarandekrav tidigt i projekten!

Börjar:
Slutar:
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Kostnad: 500 kr exkl moms

Kursbeskrivning

Kursen går igenom en allmän process avseende planering och renovering av bostadsområden. En modell för samverkan med bygglovsmyndigheter och antikvariskt sakkunniga diskuteras.

Syftet med kursen är att få kunskap om vikten av att tidigt i projekten väga in varsamhetsaspekter och bevarandekrav och ha rätt styrning samt beställarkompetens, för att väga detta mot energiprestanda. Kursen tar också upp fuktproblematiken.

Renovering och energieffektivisering ställer frågan på sin spets om hur vi ska förhålla oss till byggnaders kulturhistoriska värden. Kursen ger en grundläggande kunskap om vad som menas med kulturhistoriska värden och hur dessa kan integreras i processer för renovering och energieffektivisering.

Innehåll

 • Allmän process för planering och renovering av bostadsområden
 • Energieffektivisering mot gestaltningsmässiga värden
 • Risken för fuktproblem
 • Modell för samverkan med bygglovsmyndigheter och antikvariskt sakkunniga
 • Inventering av beståndet och indelning av detta i planeringsmässigt gripbara enheter
 • Strategiska program upprättas för avgränsade områdena eller etapper
 • Hur övergripande mål för renoveringsprojekten införs i de strategiska programmen

Kulturhistoriska värden:

 • Vad menas med kulturhistoriska värden?
 • Vem bestämmer vad som är värdefullt?
 • Vilka lagar och regler är det som gäller?
 • Hur kan man integrera hänsyn till kulturvärden i processer för renovering och energieffektivisering.

Kursens mål

Ge kunskap om hur man leder processen rätt, vilka vanliga brister som uppstår vid dåligt och otydligt ställda krav i programskedet. Vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp, samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen.

Kurs intressant för

Kommunala tjänstemän och beslutsfattare inom bostadsbyggande samt personer som är beställare hos byggherrar, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och som är ansvariga för, eller delaktiga i, ombyggnads-och renoveringsprojekt som t.ex. projektledare eller energiansvarig. Kursen kan också vara av intresse för de antikvarier, arkitekter och konsulter som är anlitade i projekten.

Förkunskaper

Grundkunskaper i energisystem.

Föreläsare

Sven Fristedt Sven Fristedt som bland annat har ett förflutet som arkitekt och adjungerad professor vid CTH med inriktning ”byggnadsprogrammering och tidiga skeden”. Han har även under årens lopp skrivit och varit medförfattare till ett flertal böcker kring byggprocessen.

Från Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader ”Spara och bevara”, kommer föreläsarna:
Tor Broström, Professor i kulturvård vid Uppsala universitet
Petra Eriksson, Universitetsadjunkt vid Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet

Varmt välkommen!

Vi behöver din anmälan senast 4 juni

Anmälan: http://www.byggherre.se/kalender/2018-06-11-heldagskurs-varsam-ombyggnad-gbg/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *