Home » Om-renovering: Helhetsperspektiv på energieffektivitet, kulturvård, bruk och förvaltning när flerfamiljshus skall renoveras för andra gången

Om-renovering: Helhetsperspektiv på energieffektivitet, kulturvård, bruk och förvaltning när flerfamiljshus skall renoveras för andra gången

Flerbostadshus2

Projektets syfte

Projektet har som syfte att kartlägga tidigare renoveringar och beskriva renoveringsbehovet för en eller typologier av flerfamiljshus i Göteborg uppförda före 1946 samt ta fram underlag för riktlinjer för nya åtgärder. Projektet utgår från ett helhetsperspektiv där energianvändning, byggteknisk status, kulturvärden, arkitektur, funktion, bruk, förvaltning och materialflöden tas i beaktan. Möjligheter att bevara eller om möjligt återskapa kulturvärden när bestånd renoveras en andra gång utreds.

 

Genomförande

Utifrån en bredare beståndsanalys väljs ett antal fallstudier av en viss typologi eller ålder ut för djupare undersökningar. Projektet är tvärvetenskapligt med kompetenser inom byggnadsteknologi, arkitektur och byggnadskultur.

 

Förväntade resultat

Projektet bidrar med kunskap kring analyser på bestånds- och byggnadsnivå av flerfamiljshus med mål om att utveckla hållbara strategier för bedömning av kommande renoverings- och underhållsinsatser. Projektet kommer att analysera potentialen för energieffektivisering i förhållande till andra tekniska liksom sociala och ekonomiska mål för en hållbar utveckling av flerfamiljshus samt möjligheten att bevara eller återskapa kulturvärden när byggnaderna renoveras igen. Underlag till riktlinjer för fastighetsägare och deras konsulter tas fram med fokus på helhetsperspektiv och långtidseffekter av renoveringsåtgärder.

 

Så kan resultaten komma till användning

Resultat kan användas för att underlätta för fastighetsägare men även myndigheter att planera för en långsiktigt hållbar utveckling av äldre flerfamiljshus samtidigt som ursprungliga kulturvärden bevaras eller återskapas.

 

Projektägare: Chalmers tekniska högskola

 

Projektledare: Paula Femenías, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

 

Övriga projektdeltagare: Liane Thuvander, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Paula Wahlgren, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för byggnadsteknologi, Pär Johansson, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för byggnadsteknologi, Petra Eriksson, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

 

Kontaktuppgifter: paula.femenias@chalmers.se

 

Projektinformation som PDF-fil