Home » Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader

Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader

Fönster

Projektets syfte

Det finns ett behov av att energieffektivisera befintligt byggnadsbestånd. För att sådana åtgärder skall ge planerat resultat utan oönskade effekter krävs ett kompetent helhetstänkande samt en förståelse av den befintliga byggnadens byggnadsfysikaliska funktion och värden samt hur dessa kommer att påverkas av olika föreslagna åtgärder. Syftet är att vidareutveckla metoder för statusbestämning av befintliga byggnader med bevarandevärden samt för riskbedömning av energibesparande åtgärder.

 

Genomförande

Fokus i detta projekt ligger i utvecklandet av metod för statusbestämning och riskbedömning av energiuppdaterande åtgärder i byggnader. Projektet har aktiv medverkan från flera discipliner, särskilt byggnadsfysiken, vilket syftar till att med olika historiska byggnaders unika förutsättningar genom ett multidisciplinärt helhetstänkande skapa ett korrekt beslutsunderlag, inklusive riskbedömningar, inför genomförande av olika energibesparande åtgärder.

 

Förväntade resultat

Inom projektet skall en tydlig metodik, ett arbetssätt, vidareutvecklas för att säkerställa att de viktigaste aspekterna beaktas och bedöms vid statusbestämning av en byggnad. Hjälpmedel i form av checklistor, instruktioner och exempel kommer att utvecklas och kompletteras. Inom projektet kommer även metodik och hjälpmedel att utvecklas för riskbedömning av exempelvis fuktskador och förlorade byggnadsantikvariska värden.

 

Så kan resultaten komma till användning

Resultaten från projektet, i form av metoder för statusbestämning av befintliga byggnader samt koncept för genomförande av energibesparande åtgärder i olika typer av historiska byggnader, skall minska risken för oönskade effekter i samband med denna typ av åtgärder.

Projektägare: Lunds universitet
Projektledare: Jesper Arfvidsson, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi
Kontakt: jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se