Home » Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Kategorisering av det svenska beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Projektets syfte

Syftet är att göra en kategorisering av det svenska beståndet av historiska byggnader. Kategoriseringen ska göra det möjligt att föreslå den mest kostnadseffektiva energibesparingspotentialen i det historiska byggnadsbeståndet. Projektet hör samman med Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945.

 

Genomförande

Ett grundläggande problem är att kunskapen om det historiska byggnadsbeståndet är splittrad i olika databaser och register och kategoriseringen av byggnader är inte funktionell för potentialbedömningar i nuläget. Projektet genomförs i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Linköpings universitet och Uppsala universitet. Projektet består av tre delprojekt: sammanställning av state of the art, utveckling av en statistiskmetod, och övergripande utveckling av byggnadskategorisering där data från flera bebyggelseregister integreras och samköras med andra register samt implementering i fyra fallstudier.

 

Förväntade resultat

Delprojekt 1 kommer att resultera i en rapport som fungerar både som underlag till det fortsatta arbetet och som information till berörda avnämare. I delrpojekt 2 kommer det utvalda byggnadsbeståndet att ses som ett moln av flervariabel data, där varje enskild byggnad representerar en datapunkt, beskriven med ett flertal olika variabler, så som byggnadsår, kulturhistoriskt värde, placering, uppvärmd area, etc. Resultatet kommer visa hur dessa faktorer påverkar resultatspridningen rörande exempelvis årlig specifik energianvändning och betydelsen av olika inkluderade faktorer i kategoriseringen kommer att utvärderas och de mest betydelsefulla faktorerna utskiljas. Resultaten från kategoriseringsarbete i delprojekt 3 kan generaliseras och överföras till andra områden eller städer för att ge en nationell överblick.

 

Så kan resultaten komma till användning

I en förlängning skulle resultat och metoder från detta projekt kunna bidra med en helhetssyn och underlag till den svenska renoveringsstrategin och andra nationella policies för energieffektivisering av byggnader.

 

Projektägare: Linköpings universitet, Biogas Research Center

 

Projektledare: Bahram Moshfegh

 

Övriga projektdeltagare: Patrik Rohdin, Klas Ekelöw och Vlatko Milić, Linköpings universitet. Tor Broström, Anna Donarelli och Petra Eriksson, Uppsala universitet.

 

Kontaktuppgifter: bahram.moshfegh@liu.se

 

Projektinformation som PDF-fil