Home » Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk

Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projektets syfte

Att utreda lämplighet och användbarhet av hampa-kalk som tilläggsisoleringsmaterial i historiska trä- och stenbyggnader i ett kallt svenskt klimat med svåra fuktförhållanden och att därigenom hållbart förbättra historiska byggnaders energiprestanda samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras.

 

Genomförande

Projektet kommer att studera materialets beständighet mot främst mögel och fukt, och möjligheter för varsam renovering med god innemiljö och bevarande av kulturhistoriska värden.

Provkroppar av hampa-kalk tas fram för att låta materialprover utsättas för varierande fuktbelastningar vid olika tidsintervall i syfte att fastställa dess känslighet för mikrobiell påväxt och för att se hur materialets/kalkens pH-värde påverkar detta förlopp. Isotermisk kalorimetri kommer att användas för att mäta mikrobiologisk aktivitet och tillväxt i hampa-kalk.

Fullskaletester i ytterväggar av hampa-kalk planeras. Här kan såväl utförande, hantverk och vidhäftning undersökas och utvecklas, och materialet kan utsättas för faktiska fuktbelastningar som kan följas över tid. Hampa-kalk kommer att användas för tilläggsisolering i ett par renoveringar av kulturhistoriska byggnader. Här kommer sensorer att följa fuktbelastning och temperatur i väggen över tid. Även inneklimat, värmeförbrukning och akustiska egenskaper kommer att mätas.

Vanligt använda tilläggsisoleringsmetoder i historiska byggnader studeras och utvärderas utifrån hur de påverkar byggnadens kulturhistoriska värden genom kompatibilitet med traditionella stommar av trä och murverk samt med estetiska uttryck och samverkan med ytskikt såsom traditionell kalkputs och kalkfärg. En jämförelse med hampa-kalk som metod och material utifrån bevarande av kulturhistoriska värden skall genomföras i samverkan med Gotlands museum.

 

Förväntade resultat

Att finna en effektiv och resurssnål metod för tilläggsisolering av reveterade och putsade historiska trä- och stenhus som är kompatibel med stommen, ökar energieffektiviteten, skapar en hälsosam och god inomhusmiljö och som bidrar till att de kulturhistoriska värdena kan bibehållas så att byggnadsmiljön bevaras och utvecklas.

 

Så kan resultaten komma till användning

Hampa-kalk är ett unikt klimatneutralt byggnadsmaterial. Projektets resultat kommer att bidra till kunskap om materialet som kan användas för fuktsäker, hållbar renovering av historiska byggnader. För såväl svenskt lantbruk som svensk kalkindustri finns det stor utvecklingspotential för användning och tillverkning av hampa-kalk i Sverige och övriga Norden. Med ökade kunskaper om materialets lämplighet och användbarhet för nordiskt klimat ges goda förutsättningar för lokala näringsidkare att satsa på materialet gällande framställning och brukande.

 

Projektägare: Lunds universitet

 

Projektledare: Paulien Strandberg-de Bruijn, Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för byggnadsmaterial

 

Övriga projektdeltagare: Kristin Balksten, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga Institutionen, Kulturvård, Anna Donarelli, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga Institutionen, Kulturvård.

 

Kontaktuppgifter: paulien.strandberg@byggtek.lth.se

 

Projektinformation som PDF-fil