Home » Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat

Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat

church-1081718_1920

Projektets syfte

Forskningsprojektets syfte är att undersöka, utveckla metodik och teknik för energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kallt klimat utan att förvanska byggnadernas antikvariska och arkitektoniska värden. Genom tillämpad forskning och utveckling utarbetas ny kunskap för användning inom kulturmiljö-, bygg- och förvaltningssektorer. Forskningen behövs för att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i norra Norrland har i många fall andra karaktärsdrag än bebyggelse i södra Sverige. Den kallare klimatzonen ställer krav på högre energivärden för isolering, fönster och dörrar för att kunna uppnå de krav på lägre energianvändning för uppvärmning av byggnader som ställs idag. Detta medför tillsammans att forskning kring energieffektivisering som utförs för byggnader i södra Sverige inte är direkt överförbar för byggnader i norra landets lägre utetemperaturer. Med lägre årsmedeltemperaturer blir energibesparingarna högre, det är också större skillnader mellan uppvärmningskostnaderna för den äldre bebyggelsen jämfört med nya byggnader.

Genomförande

Nationell och internationell forskning och utveckling studeras. Mätningar av energianvändningen görs i fyra-fem byggnader i Piteå, Luleå och Kiruna. Inventering görs av vilka kulturhistoriska värden som finns i byggnaderna. Simuleringar av nya energieffektiviserande åtgärder vägs mot byggnadernas kulturhistoriska värden. Förslag på åtgärder tas fram och följs sedan upp med nya mätningar och bedömningar av hur de kulturhistoriska värdena påverkats.

Viktigaste resultat

Utarbeta metodik för hur tekniska respektive antikvariska vetenskapsfält kan sammanföras till en praktiskt tillämpbar metod för balansering och bedömning av energieffektiviserande åtgärder.

kan resultaten komma till användning

I konkreta förslag till energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i samband med lov- och tillståndsgivning. Bedömningsverktyg för tillståndsmyndigheter, praktiska verktyg för fastighetsägare. Resultaten från projektet förväntas ge ny kunskap till fastighetsägare och förvaltare av den kulturhistoriska bebyggelsen, byggindustrin samt hantverks- och ombyggnadskunniga byggföretag. Privata fastighetsägare och ”hemmasnickare” har stort behov av expertkunskap vid renovering och energieffektivisering av äldre byggnader.

Projektägare: Luleå Tekniska Universitet

Projektdeltagare: Kristina L Nilsson, Sofia Lidelöw, Tomas Örn