Home » Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning

Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning

 dsc_5664

Projektets syfte

Målet för detta projekt är att ta fram en ny typ av styr- och reglersystem för inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet bygger vidare på tidigare forskning genom att integrera olika typer av komplexa klimatkrav för såväl bevarande som komfort med modeller för byggnadens fukt- och värmelagrande egenskaper. Systemet bygger på modellbaserad styrning och förväntas bidra både till ett mer varsamt inneklimat och lägre energianvändning. Metoden ska införas och utvärderas i tre olika byggnader. Det föreslagna projektet är fortsättning och avslutning på ett doktorandprojekt som påbörjades under föregående programperiod

 

Genomförande

Projektet kommer slutföra påbörjade undersökningar avseende energieffektiv fuktstyrning i Skoklosters slott.  Vidare ska utveckling, utvärdering och optimering göras av ett antal samverkande modeller vilka beskriver byggnaders hygrotermiska egenskaper samt klimatrelaterade skadefunktioner så som mögelrisk, skadeinsekter, saltutfällning och mekaniska skador på träföremål. Därefter utvecklas ett modellbaserat, predikterande reglersystem. Implementering av reglersystemet sker i tre olika byggnader, en med utan krav på komfortvärme, en med intermittent uppvärmning och ett museum. Sist utvecklas en prototyp för ett modellbaserat klimatstyrningssystem vilken baseras på tidigare delar.

 

Förväntade resultat

Det övergripande målet med projektet är att bidra med ökad kunskap om integrering av komplexa klimatkrav för bevarande och komfort, med modeller för en byggnads fukt- och värmelagrande egenskaper. Denna kunskap ska leda till utveckling av regleralgoritmer och en klimat­styrningsprototyp anpassad för kulturhistoriskt värdefulla byggander. Resultaten från Skokloster kommer att visa hur skyddsvärme, avfuktning och styrd ventilation förhåller sig till varandra med avseende på mögelsrisk och energianvändning.

 

Så kan resultaten komma till användning

Genom att bygga vidare på tidigare forskning vill vi i detta projekt ta fram grunden till en ny typ av styr- och reglersystem som förenar komplexitet med användarvänlighet. Den samhälleliga nyttan kan mätas dels i minskad energiförbrukning, dels i minskade kostnader för att hantera klimatrelaterade skador. Det senare har naturligtvis ett stort värde som inte enbart kan beskrivas i ekonomiska termer. Resultaten från projektet ska kunna möjliggöra utveckling av ett kommersiellt styrsystem.

 

Projektägare: Uppsala universitet

 

Projektledare: Tor Broström, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

 

Övriga projektdeltagare: Magnus Wessberg, Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

 

Kontaktuppgifter: tor.brostrom@konstvet.uu.se

 

Projektinformation som PDF-fil