Home » Energieffektivisering av äldre fönster

Energieffektivisering av äldre fönster

Projektets syfte
Projektet syftar till att utvärdera termisk prestanda, visuella egenskaper samt estetisk och antikvarisk inverkan vid energieffektiviserande renovering av gamla fönster. Projektet hanterar ett angeläget forskningsområde med hög energirelevans. Fönster har stor betydelse för energianvändning och innemiljö men också för byggnadens gestaltning och kulturhistoriska värde.

 

Genomförande
Kulturhistoriska byggnader har ofta 2- eller englasade fönster som ofta orsakar stora värmeförluster. Fönstren i sig och deras utseende kan ofta inte ändras för mycket i denna typ av byggnad utan att också minska dess kulturhistoriska värden. Det begränsar till viss del möjligheten och sätten att förbättra deras prestanda.

I det här projektet jämförs genom fält- och laboratorieundersökningar olika alternativ för att minska ett fönsters U-värden antingen genom extraruta eller filmlaminering. Alternativet med plastfilmsbeläggning som lamineras på utsidan av det inre glaset är nytt och testas särskilt. Detta alternativ kräver en mycket kort installationstid och innebär att fönstret bevaras intakt. Projektet omfattar en utvärdering av bl.a. termisk prestanda, visuella egenskaper, kostnad, estetiska och antikvariska effekter.

 

Förväntade resultat
Projektet ska resultera i en matris som kan användas av fastighetsägare, konsulter, projektörer, montörer och energirådgivare för vägledning av vilken teknik som är lämpligast utifrån byggnadens och byggprojektets förutsättningar.

 

Så kan resultaten komma till användning
Målsättningen är att bevara, renovera och samtidigt energieffektivisera funktionella fönster. Kunskaperna från detta projekt kan innebära lämpligare lösningsförslag ur varsamhetssynpunkt.

 

Projektägare: Högskolan i Gävle

 

Projektledare: Björn Karlsson

 

Kontaktuppgifter: bjokan@hig.se

 

Projektinformation som PDF-fil