Home » Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Byggnadsantikvarisk solkartering: Potential för solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Projektets syfte

Projektets syfte är att kvantifiera potentiell solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Sverige ur en teknisk och antikvarisk synvinkel. Riktlinjer ska tas fram som kan underlätta arbetet med planering och implementering av solelproduktion i bebyggelse med kulturhistoriska värden.

 

Genomförande

I projektet ingår att utveckla en metodik för solkartering där man tar hänsyn till kulturhistoriska värden i bebyggelsen. Den kommer bestå i en GIS-baserad solkartering kombinerad med information om kulturhistorisk värdering eller skydd på fastighets- och områdesnivå. Solelinstallationernas visuella påverkan på byggnads- och områdesnivå kommer att utvärderas i relation till hur känsliga de aktuella miljöerna kan anses vara.

Det kommer ingå några fallstudieområden där metoden testas; Stockholm, Visby och Halland. I dessa områden har kulturhistorisk bebyggelse i hög grad pekats ut och klassificerats. Riktlinjer kommer att tas fram för hur den utvecklade metoden kan användas som underlag för planering i större byggnadsbestånd och för beslut gällande enskilda byggnader.

 

Förväntade resultat

En metodik för solkartering som tar hänsyn till den visuella påverkan i bebyggelsen kommer tas fram. Projektet förväntas ge underlag för regional planering av energitillförseln till befintlig bebyggelse såväl som till enskilda fastighetsägare. Detta ligger i linje med den nationella målsättningen att ställa om till ett helt förnybart energisystem.

 

Så kan resultaten komma till användning

Riktlinjer för planering av solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan komma till användning i regional planering men också hos enskilda fastighetsägare.

 

Projektägare: Uppsala Universitet

 

Projektledare: David Lingfors

 

Övriga projektdeltagare: Anna Donarelli, Joakim Widén

 

Kontaktuppgifter: david.lingfors@angstrom.uu.se

 

Projektinformation som PDF-fil