Home » Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945 – Energisystemanalys

Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945 – Energisystemanalys

Projektets syfte

Syftet med detta projekt är att ge underlag för utveckling av nya policies och styrmedel för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Detta uppnås genom utveckling och användning av en tvärvetenskaplig metod för analys av besparingspotentialen för energieffektiviseringsåtgärder i svenska byggnader byggda före 1945.

 

Genomförande

Detta arbete genomförs inom två samordnade projekt i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Kulturvård vid Uppsala Universitet (UU) och Avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet (LiU). Tillsammans arbetar projekten med övergripande metodutveckling, analys av fallstudier samt konsekvensanalyser och övergripande slutsatser.

Linköpings universitet ansvarar för analyser av den teknisk-ekonomiska besparingspotentialen för energieffektiviseringsåtgärder i svenska byggnader byggda före 1945 utifrån ett energisystemperspektiv.

 

Förväntade resultat

  • Att, med den utvecklade metoden, göra en statistiskt sund bedömning av den kostnadseffektiva energibesparingspotentialen i det historiska byggnadsbeståndet samt att möjliggöra för jämförelser med det totala svenska byggnadsbeståndet.
  • Vidareutveckla metodiken för teknisk-ekonomisk potentialbedömning för energibesparing (TEPE) för att finna de mest kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärderna för de studerande värdefulla byggnaderna.

 

Så kan resultaten komma till användning

De förväntade resultaten vad gäller energieffektivisering i områden av kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan bidra till utvecklingen för en ny euroepisk standard, vilken då blir ett komplement eller vidareutveckling av den standard, för enskilda byggnader, som nu är under utveckling. Konsortiets ambition är att den metod som utvecklas inom projektet ska kunna kommersialiseras för användning av myndigheter, större fastighetsägare och konsulter.

 

Projektägare: Linköpings universitet

 

Projektledare: Bahram Moshfegh, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

 

Kontakt: bahram.moshfegh@liu.se

 

Projektinformation som PDF-fil